Showing posts with label Ice Mage. Show all posts
Showing posts with label Ice Mage. Show all posts

Monday, January 28, 2013

Winter mage and lunch negotiator


Hi, I am preparing another article, this time about painting the Winter Mage.
As a warm-up I will show you the very introduction to my works on this miniature. Maybe nothing really surprising, but sometimes a „mindblock” prevents finding even the easiest solutions. ;)

Hej, przygotowuję kolejny artykuł o malowaniu Zimowego Maga.
Na rozgrzewkę pokażę wam sam wstęp pracy nad figurką. Może to nic odkrywczego, ale czasem "blokada umysłowa" nie dopuszcza nawet najprostszego rozwiązania. ;)


I created crystals for this model from leftovers that I had after working on another model. Sometimes I keep such things to find use for them later.

Out of curiosity I checked two other greenstuff solutions. First I tried sculpting but it was too much work.
Then I checked if greenstuff leftovers can be carved with a knife. Of course they can, but they don't look sharp enough.

Before filing the crystals made from sprues, I also checked modeling clay (boiled to make it hard and smashed into pieces with a tenderizer). It would be useful but not for what I already envisioned.
And my crystals were supposed to look like this:

Kryształy dla tego modelu zrobiłam z odpadów po innym modelu. Czasem sobie takie rzeczy zostawiam, żeby potem znaleźć dla nich zastosowanie.

Z ciekawości sprawdziłam też dwa inne rozwiązania z greenstuffu. Najpierw sprawdzałam jak się rzeźbi - za dużo roboty.
Potem sprawdzałam, czy z odpadów z GS można wyciosać je nożykiem. Można, ale nie wyglądają tak ostro.

Przed piłowaniem kryształów z wypraski zerknęłam również na modelinę (ugotowaną i pokruszoną tłuczkiem). Nadawałaby się, ale nie dla tego co miałam w głowie.
Moje kryształy miały wyglądać tak:
And I am going to show you something from the process of painting this model soon. :-)

A co nieco o tym, jak malowałam model, pokażę Wam niebawem :-)

Of course if you have any other methods of making crystals, share them in the comments. :-) Thanks in advance for sharing your ideas with us.

Jeśli masz inne sposoby na robienie kryształów pisz w komentarzach :-) Z góry dziękuję, że dzielisz się z nami swoimi pomysłami.

And maybe you have an idea how to use this wooden block 'beautified' by our new family member?
I have a proposition! :-) Why shouldn't we make it a little contest? Author of the best idea for finishing my block will get a copy from me and Matrix. :-D

A może macie pomysł na wykorzystanie drewnianego klocka 'obrobionego' przez naszego nowego członka rodziny?
Mam propozycję! :-) Zróbmy sobie z tego mały konkurs? Pomysłodawca najciekawszego wykończenia mojego klocka dostanie ode mnie i Matrixa duplikat :-D
And what's up with Balrog?
He trains with my guidance:

A co u Balroga?
Balrog ćwiczy się pod moim okiem:

But I feel he's doing better as a negotiator:

Lunch Negotiator”
Ańa: „So what do you want to eat?”
Balrog: „Cottage cheese and plum jam.”
A: „My dear, I am talking about lunch. Maybe a pancake with cottage cheese... and plum jam?”
B: „Yes, a pancake with plum jam, but without.”
A: „Without what?”
Here I heard a meaningful „Well... „, heralding the obvious continuation:
B: „Without the pancake.”

Ale mam wrażenie, że lepiej mu idzie w negocjacjach:

"Obiadowy Negocjator"
Ja: – To co chcesz zjeść?
Balrog: – Grani i powidła do tego.
– Kochanie ja mówię o obiedzie. To może naleśnika z serkiem ... i z powidłami?
– Tak, naleśnika z powidłami, ale bez.
– Bez czego?
I tu usłyszałam wymowne "Noo" zapowiadające oczywistą oczywistość:
– Bez naleśnika.

Today I prepared pasta with spinach and mozzarella.
And I asked no questions. ;-)

Dziś makaron ze szpinakiem i mozzarellą.
I dziś o nic nie pytałam. ;-)

Thursday, August 30, 2012

Soup for anaemics

Nothing works. I am drowsy and that's it. I'm making myself some strong coffee and to show to my taste buds how string it is and to make them pass this information to my brain I'm adding some cardamom (I'll make it the whole seed pod, the signal should be clear!).
I don't know if you ever tried it?
Mahon called it coffee soup, I called it soup coffee ;)))
I decided to kill the irritating taste with ice cream...

Nic na mnie nie działa - jestem ospała. Robię sobie mocną kawę, a żeby moim kubkom smakowym zaakcentować, że jest mocna i wiadomość ta dotarła do mózgu, dorzucam kardamon (niech będzie cała torebka nasienna, przecież sygnał ma być wyraźny).
Nie wiem czy kiedyś tego próbowaliście?
Mahoń nazwał to zupą kawową, ja kawą zupową ;)))
Postanowiłam zabić irytujący posmak lodami śmietankowymi...

I drank the whole cup of coffee that tasted like vegetable soup with cream.
The sacrifice paid off and I managed to finish my miniature!
If you ever notice that your coffee doesn't stimulate you enough, why don't you try my soup ;P

Wydoiłam do dna kawę o smaku zupy jarzynowej ze śmietaną.
Poświęcenie zaowocowało i figurka skończona!
Gdyby Wasza kawa nie działała pobudzająco, to polecam moją zupkę ;P


I also finished a few models which were waiting in the cabinet for finishing brush strokes, and I also sanded and prepared a few new models.

Poza tym dokończyłam parę rzeczy, które czekały w gablotce na ostatnie pociągnięcia pędzla, oraz opiłowałam parę nowych modeli.PS - my sister is a barista and she must have fallen from her sofa now. Forgive me, please! If any Italians read it - I also apologize for my ignorance. Tomorrow I am switching to Yerba Mate. A friend told me it won't be any worse than my vegetable soup flavoured coffee, and it gives a serious kick. Have any of you drunk it?

P.S. Moja siostra baristka pewnie właśnie spadła z kanapy. Wybacz mi! Jeśli czytali to Włosi, to też ich przepraszam za moją ignorancję. Od jutra przerzucam się na Yerba Mate. Przyjaciel powiedział, że nie trafię na nic wstrętniejszego od jarzynowej kawy, a daje skutecznego kopa. Piliście?