Friday, December 23, 2011

Christmas is coming, so we're talking about gifts :)

O my gosh!!! So much text and it all got deleted!!! :((((
I don't know if I have enough determination to describe it all to you again.
(?)
OK, let me try, but first I am going to bang my head against the keyboard for a few times nm,zA m,asz m,,zss m,,z m,zz.
(it's much more fun with a fist)


O w mordę!!! Tyyyle tekstu i wszystko mi skasowało!!! :(((((((((
Nie wiem czy mam siłę pisać Wam o tym wszystkim jeszcze raz.
(?)
No dobra spróbuję, ale najpierw walnę kilka razy głową w klawiaturę nm,zA m,asz m,,zss m,,z m,zz.
(pięścią fajniej)

I am sorry but it's only going to be a shorter version of what I wanted to write.

The miniature I painted for the Chest of Colors Miniature Exchange reached its destination, which makes me very happy because it arrived just in time to become a Christmas present :D You can follow the exchange at the Chest of Colors forum
.
Przepraszam ale to będzie jedynie skrót tego co chciałam Wam napisać:

Figurka na wymianę CofC dotarła, z czego bardzo się cieszę, bo wyszedł z tego w sam raz gwiazdkowy prezent :D Wyniki wymiany możecie śledzić na forum Chest of Colors.

Preparations to Christmas are going at full speed!

The gingerbread cookies that we made together are waiting in the wardrobe now. I hate packing: one wastes half a day to pack things that others will unpack and toss the wrapping into a trashcan in 3 seconds.

Przygotowania świąteczne pełną parą!

Pierniki wspólnie robione czekają już popakowane w szafie. Nie cierpię pakowania: człowiek pół dnia traci na coś, co inni w 3 sekundy zgniotą w kulkę i wrzucą do kosza.


Additionally I got my annual frustration related to a huge zero on the bank account.
Mahon promised to change it soon - I wonder how.
[...] Ah, he says he can easily multiply our money.
In a fridge?
Oh well, it can be a good choice, because my fast-growing mould would impress Nurgle himself ;)


Na dodatek dopadła mnie typowa (bo coroczna) frustracja silnie związana z wielkim zerem na koncie.
Mahoń obiecał mi, że niebawem to zmieni - ciekawe jakim cudem.
[...] Ach, mówi, że z łatwością rozmnoży nasze pieniądze.
W lodówce?
No może to i dobre miejsce ... moich dotychczasowych hodowli nie powstydził by się Nurgiel ;)

I could lead your hordes, master!
But for now I am searching consolation in jogging and gingerbread cookies.
By the way, yesterday was the first time that we were jogging in the snow.
Snow, snow, snow! Great for running, although windscreen wipers would be useful for sure... It could be my wish to the Santa Claus: I need two of them to attach them on my and Mahon's glasses.

Póki co szukam pocieszenia w joggingu i pierniczkach.
A propos wczoraj pierwszy raz biegaliśmy w śniegu.
Śnieg, śnieg, snieg! Biega się świetnie, choć przydałyby się wycieraczki... To może być życzenie do Św. Mikołaja: Poproszę dwie sztuki  na okulary - jedną dla Mahonia.

And what's new with Balrog?
Today in the morning snow was bad. Balrog looked at us as if we were madmen wallowing in mud, but in the evening we could hardly make him go home.

I have a feeling that children communicate non-verbally and during their meetings they discuss their strategy of world domination:
We met a few friends and they confessed that Balrog's friend is giving them such a hard time that they have to punish him by making him stand in a corner. What? Such a little child? What would this poor guy do to deserve it? I ignored a warning sign again and returned home filled with happiness.
It was less than 3 days before Balrog turned from a smart angel into a screaming demon (of course I am prepared to read that it's his true nature after all, but it was so good to have a nice child).
I think I will bend my back and humbly clear the corner of his room of toys.


A co u Balroga?
Dziś rano jeszcze śnieg był Ble. Na nas patrzył jak na wariatów taplających się w błocie, ale już wieczorem nie dało się go zaciągnąć do domu.

Mam wrażenie, że dzieci komunikują się między sobą niewerbalnie i podczas spotkań towarzyskich ustalają wspólną strategię dominacji nad światem:
Spotkaliśmy się ze znajomymi i w ramach rodzicielskich wynurzeń usłyszałam, że kumpel Balroga daje im taki wycisk, że biedacy muszą sadzać go za karę w kącie. Co? Tak wcześnie? A co ten biedak mógł im zrobić - znów zbagatelizowałam sygnał i wróciłam do domu rozczulona własnym szczęściem.
Nie minęły 3 dni Balrog z rozumnego aniołka zmienił się we wrzeszczącego demona (wiem zaraz mi napiszecie że to przecież jego prawdziwa natura, ale miło było mieć przeważnie grzeczne dziecko).
Chyba pokornie schylę czoło i wymiotę kąt z zabawek.


For the last few days "Ouch" was Balrog's most popular saying. He says "ouch" at everything: soap on his hands, snow, tights, wind - any kind of discomfort is announced with deep reproach.
I don't know how to relate it to his nursery career of a mobster (?) Double life, double personality? He became Mr. Untouchable...


Hitem ostatnich dni jest Au / Ała to: mydło na ręce, śnieg, wkładane rajstopy, wiatr - wszelki dyskomfort jest oznajmiany z najgłębszym wyrzutem.
Nie wiem jak mam to połączyć z jego żłobkową profesją mafioza (?) Podwójne życie, podwójna osobowość? Zrobił nam się Pan Niedotykalski...

We're waiting for you, Balrog!

And to close this post, we have a holiday gift from me, Balrog and Mahon for the most persistent readers:
I wish you such Santa that will give you a few miniatures, a new brush and a few paints instead of beating you with his rod. Ho ho ho!

I am waiting for my mum's gingerbread cake and carolling while warming the dishes. Best wishes to you all!


A na koniec dla najwytrwalszych upominek świąteczny, z życzeniami ode mnie, Balroga i Mahonia:
Gwiazdki z nieba są dla dzieci, a więc życzę Wam takiego Mikołaja co zamiast rózgi z worka wyjmie kilka figurek, nowiutki pędzel i dorzuci kilka pojemników z farbami. Ho ho ho!

A ja czekam na tort piernikowy mojej mamy i nucenie kolęd przy podgrzewaniu potraw. Jeszcze raz wszystkiego dobrego!
And here's the first video on the blog! It shows how resin reacts to high temperature, or how I straightened Imotekh's staff. Enjoy :)

A oto pierwszy filmik na Blogu! Pokazuję jak żywica poddaje się wysokiej temperaturze, czyli jak wyprostowałam kostur Imotekha. Miłego oglądania :)

Friday, December 9, 2011

Typhus

I know it took me some time, but I have photos of my Typhus at last.
After the contest I worked on the model a bit more. I increased saturation of the armour and the contrast, and improved the alien in the ground. Enjoy :)

Wiem, że trochę to trwało, ale wreszcie mam zdjęcia Tyfusa.
Po konkursie dopracowałam model. Nasyciłam kolor pancerza, zwiększyłam kontrast i dopracowałam malowanie obcego w ziemi. Miłego oglądania :)
We showed great determination trying to make our own Christmas cards, but it took us 3 days to make only 4 cards. We wouldn't be ready before mid-January this way... ;P
So we chose one of them and we are going to copy it. Does it count as cheating?

Dzielnie walczyliśmy w temacie kartek świątecznych, ale w 3 dni zrobiliśmy 4 obrazki.
W tym tempie zdążylibyśmy z nimi na połowę stycznia ;P
Wybraliśmy jeden i powielimy go. Czy to oszustwo?

 

Phew, I am proud of us anyway :D

Phi! Ja i tak jestem z nas dumna :D


Tuesday, November 29, 2011

Pre-Christmas fever?

In this year I got into the pre-Christmas mood very fast :P
Do you feel the coming holidays? And maybe you have your own way of dealing with them?
I painted a miniature for a newly born member of our community :D

W tym roku szybko dopadł mnie nastrój przedświąteczny :P
Czujecie już nadchodzące święta? A może macie własny na nie sposób?
Ja pomalowałam ostatnio dla nowonarodzonego członka naszej społeczności figurkę :D

I bought colored paper, stamps and other decorations, and we (I and Balrog) are going to make Christmas cards with our own hands... Ho ho ho! Of course you will see the result :D
We'll make them in wholesale amounts, so we hope to get better at it after a few days.

Kupiłam kolorowe kartki, stempelki i posypki, w tym roku będziemy z Balrogiem ręcznie robić kartki świąteczne...  Ho ho ho! Oczywiście efekty sami zobaczycie :D
Ilości będą hurtowe, więc mam nadzieję, że po kilku dniach dojdziemy do wprawy.

I'm looking for a Christmas costume for Balrog because his cousin is going to be wearing pink tulle, so we can't be any worse. Of course we won't choose any tulle, but even though it was against my own taste I also rejected skeleton, spider, lion and pumpkin costumes. Ah, and a chicken costume, too! ;)
So what was left was a gnome costume.
But maybe a white shirt and a vest will look better? We have a perfect plush tophat from IKEA which would look good with them.
^^ These are my dilemmas! That's me ;P

Szukam też Balrogowi stroju na święta, bo jego kuzynka będzie cała w różowych tiulach, więc my nie możemy być gorsi. Odrzuciłam oczywiście tiule, ale też wbrew własnym upodobaniom kostium szkieleta, pająka, lwa i dyni, ach i kurczaka! ;)
Został się kostium skrzata.
Ale może lepsza będzie biała koszula i kamizka? Mamy dla niego świetny pluszowy cylinder z IKEA, dobrze by to razem wyglądało.
^^ To są moje dylematy! Cała ja ;P

Do you know what I dream of? Christmas tree decorated with miniature decorations - goblin here, orc there, and there at the very bottom - a dwarf with heavy equipment (I mean: belly ;))
I promised to myself to paint one such decoration per year, but every year I postpone this plan for the lack of time.
I will start with one from Scibor:

Wiecie co mi się marzy? Figurkowa choina, a może raczej choinka w "ozdobach figurkowych" - tu powieszony goblin, tam ork, a u dołu krasnolud z ciężkim ekwipunkiem (znaczy się brzuchem ;))
Obiecałam sobie rocznie malować jedną bombko-figurkę,  choć co roku odkładam ten plan z braku czasu.
Zacznę od bombki z kolekcji Ścibora:


Ah, I also did an orc for my own pleasure, because unfortunately nobody orders painting orcs from me :( As if they don't believe I could paint orcs. Pfffff
I know I won't find a customer if he doesn't find a model similar to the one he wants in my gallery, but you know one can't have everything in the gallery. But I wanted to paint orcs for years already, so I deicided to try and paint one. It was supposed to go to my showcase cabinet, but Christmas is coming so I hope to pass him to hopefully generous  ^^ and caring hands.

Ach i zmajstrowałam dla własnej przyjemności jeszcze model orka, bo tak się nieszczęśliwie składa, że nikt nie zamawia u mnie modeli orków :( Jak by nie wierzyli, że umiem pfffff
Wiem, że klient nie przyjdzie jeśli nie znajdzie w galerii podobnego modelu do wymarzonego, ale sami wiecie, że nie można mieć w niej wszystkiego. Mnie jednak od wielu lat marzy się malowanie orków, więc postanowiłam wyjść na przeciw i pomalowałam jednego na próbę. Miał być do gabloty, ale że idą święta, to pewnie pchnę go w miejmy nadzieję szczodre ^^ i troskliwe ręce.

Yesterday I heard that I will be painting a fantastic model soon. Just see what it is:

Dowiedziałam się wczoraj, że będę niebawem malować świetny model, sami zobaczcie:


Now I am painting a miniature for the 5th Chest of Colors Miniature Exchange.
The hellcannon diorama is waiting for new dayglow pigments - I envied Raffa his idea and I want to give it a try, because I am ready to put the advice I received from my favourite member of the jury in practice ;P
Do you want me to report about the painting process?

Obecnie maluję figurkę na  wymianę V CofC Mini Exchange.
Diorama z armatą czeka na nowe fluorescencyjne pigments - pozazdrościłam Raffie pomysłu i chcę go wypróbować, bo dojrzałam do rady jaką dostałam na konkursie od mojego ulubionego sędziego ;P
Zrelacjonować Wam malowanie?

Wednesday, November 16, 2011

Interview with the Vampire

Thanks for such a nice reaction :D It is real pleasure write a blog in such a good atmosphere like the one you created!

Ethelie was the first with the answer and made it really poetic!
So Ethelie, if you have any wishes about subject for a post to my blog, just write to me and I will have to find time for it. ^^

Dziękuję Wam za tak fajną reakcję na poprzedni wpis :D Tworzycie tu tak miłą atmosferę, że to czysta przyjemność pisać bloga!

Pierwsza odpowiedź na pytanie konkursowe wpłynęła od Ethelie i na dodatek bardzo poetycka!
Ethelie, jesteś zwycięzcą konkursu, więc jeśli masz jakieś życzenie odnośnie tematu na wpis dla mojego bloga - napisz mi o tym, a będę musiała znaleźć czas by na niego odpowiedzieć ^^

Now. as you requested - an interview with the vampire :P

Ańa: Balrog, everybody's curious where your mum is...
Balrog: MAMA! (cuddle cuddle ... at_ten_tion)
Ańa: And where is your dad?
Balrog: Tam (There)
Ańa: And where is your dad ticklish?
Balrog: Ayayayay!!! - warcry comparable to "tickle tickle" ^^ but he manages to locate the foot without a slightest mistake - Mum becomes rapturous until: Ouch! (Dad's toe gets hurt)
End of the interview :/


A teraz na życzenie wywiad z Wampirem :P

Ańa: Balrog, wszyscy są ciekawi gdzie jest Twoja mama?
Balrog: MAMA! (tuli tuli ... u_wa_ga)
Ańa: A gdzie jest Twój tata?
Balrog: Tam.
Ańa: A gdzie ma tata łaskotki?
Balrog: Ajajajajaj!!! - okrzyk bojowy równoważny z "gili glili" ^^ ale stopę bezbłędnie lokalizuje - Mama się rozczula do czasu: Auuu! (taty palec cierpi)
Koniec wywiadu :/
Today we left the rodent at his grandparents', so I could finish painting Typhus :) I hope Mahon finds time for a photo session soon. Ha! And also time to respond to Colonel Shofer's question regarding photos - I mean: Mahon will explain everything about it to you. =D

Now only a few words of comments from me: My photos (except for WIPs) are taken by Mahon, who also tends to take photos for a few other Chest of Colors members. His preferred method is using daylight instead of artificial light, and shooting photos in RAW format to preserve as much information as possible. He told me he's going to write something about his methods of taking and processing images, so stay tuned for more information.

Podrzuciliśmy dziś gryzonia dziadkom i mogłam skończyć malowanie Tyfusa :) Mam nadzieję, że Mahoń niebawem znajdzie czas na sesję zdjęciową. HA! A to przy okazji odpowiedź na pytanie Colonel Shofer'a odnośnie robienia zdjęć - czytaj: Wszystko na ten temat napisze Ci Mahoń =D

Teraz musi wystarczyć parę słów komentarza. Moje zdjęcia (z wyjątkiem WIPów) zostały wykonane przez Mahonia, który robi fotki także niektórym innym członkom Chest of Colors. Jego ulubiona metoda pracy opiera się na świetle dziennym, a nie sztucznym, oraz na zapisie zdjęć w formacie RAW, żeby zachować jak najwięcej informacji. Mówił mi, że zamierza napisać coś o swoich metodach robienia i obrabiania zdjęć, więc uważajcie, żeby tego nie przegapić.

Friday, November 11, 2011

Omoklon's outhouse step-by-step (and some biting)When Balrog starts to cuddle and hug "aunts", I kindly warn them he may bite. 
I know I sound like talking about an unruly pet, while it's "my sweet little baby"... I think it's probably because I was reading "Pride and Prejudice and Zombies" aloud while feeding little Balrog :/ and now I'm reaping what I sow...

Gdy Balrog zaczyna się przymilać i wtulać w "ciocie", ja uprzejmie informuję, że może ugryźć.
Wiem, brzmię jak bym mówiła o niesfornym zwierzaku, a przecież to "moje małe słodkie maleństwo" ... pewnie wszytko przez to że podczas karmienia czytywałam na głos "Dumę i Uprzedzienie i zombie" :/ teraz masz babo placek.

Baby vampire


For a long time I've been thinking that Balrog was turning into a zombie, but control of his mouth revealed new facts: we found all the fangs! So Balrog is mutating into a vampire.
It's a bit scary to cuddle a vampire baby on a sofa - it's nothing more than waiting for a bite.

Wampirzątko

Długo myślałam, że Balrog przechodzi przemianę w zombiego, ale kontrola gębowa ujawniła nowe fakty: doliczyliśmy się wszystkich kłów! Więc Balrog mutuje się jednak w wampira.
Trochę straszno kitłasić się z wampirzątkiem na kanapie - gili gili tu, gili gili tam, a potem AM!


A ruthless doctor said the nursery is a no-no for 2 weeks... I don't know if she's afraid that he might bite everybody there or maybe it's just because of his bronchitis?

Balrog dostał szlaban na żłobek od bezwzględnej lekarki na 2 tygodnie ... nie wiem czy się boi, że wszystkich pogryzie, czy może przez zapalenie oskrzeli?

Contest

Now a little contest. An easy one.... From which movie was the vampire picture taken, and what was the name of the character. One hint for the start: the character's name is not Edward! ;)

Konkurs

A teraz mały konkurs. Dodam, że łatwy... Z jakiego filmu pochodzi fotka wampirzątka zamieszczona powyżej i jak nazywała się ta postać. Dla ułatwienia dodam, że nie nazywała się Edward! ;)


Outhouse step-by-step-tutorial


Now something about miniatures for those of you who don't care for vampire babies ;) I will show step-by-step how I painted the base for my Omoklon miniature (let's be honest here - it's an outhouse), using a roadhouse shrine from MaxMini as the outhouse. The sculpt and casting quality are great, as you can see on the manufacturer's site.

Malowanie wychodka krok po kroku

A teraz coś o figurkach, dla tych, których nie obchodzą wampirzątka ;) Pokażę Wam krok po kroku jak malowałam podstawkę pod Omoklona, czyli nazwijmy to po imieniu wychodek, do zrobienia którego wykorzystałam roadhouse shrine z MaxMini. Zarówno rzeźba, jak i odlew są świetne, co możecie zobaczyć na stronie producenta.

To change a shrine into an outhouse, I cut a heart-shaped hole in the door. 
I also added a chalice from a set of bits from the same company:

Żeby zmienić kapliczkę w wychodek, wycięłam serduszko na drzwiczkach.
No i wykorzystałam jeszcze kielich z zestawu dodatkowych elementów od tej samej firmy:


Short introduction ;)

Krótkie wprowadzenie ;)

Primer:

Podkład:And let's get started:

I do roboty:


The first layer of black. It will take one more layer for full coverage:

Pierwsza warstwa czarnego, potrzebna będzie do pełnego pokrycia druga warstwa:


Zenithal highlighting:

Rozjaśnienie zenitalnym strumieniem:


Applying base color of the ground:

Nakładam kolor bazowy gleby:


I used airbrush to apply wash for shading, and on the photo you can see the tissue that I used to dry painted rocks to emphasize their texture:

Cieniowałam ją washem z aerografu i widać na zdjęciu chusteczkę, którą wycierałam na świeżo kamienie, żeby podkreślić fakturę:Back to the roof:

Powrót do dachu:I shaded the upper part of the roof with thinned down wash:

Rozwodnionym washem przyciemniłam górną partię dachu:

After applying a layer of color I touched it with a tissue while the paint was still fresh:

Po nałożeniu warstwy koloru, dotykałam powierzchnię chusteczką na świeżą farbę:I sued a hair dryer to dry the model before applying next layers of paint. Here's the second layer before removing some paint with tissue:

Suszarką osuszałam model pod kolejne warstwy. Druga warstwa farby przed przetarciem:


And after wiping with tissue:

Wytarta:Third layer:

Trzecia warstwa:


Fourth layer after airbrushing and wiping:

Czwarta wartstwa po aerografowaniu i po przetarciu:

I apply some layers of dirt on the lower half of the walls:

Brudzę murek warstwami od dolnej połowy:


Shading under the roof with Citadel's black wash:

Cienie z czernego washa z Citadel pod dachem:
I use the same P3 color to paint the grey cement:

Szare spoiwo maluję wcześniej stosowaną farbką z P3:
I mix it with black wash and apply to the lower paint of the walls:

Mieszam z czarnym washem i nakładam na dolną część murku:Added some green to the tiles:

Zazieleniłam dachówkę:


As you can see, I  used a brush to add some deeper texture to bricks. (I also added a few bricks in different colors):

Jak widać dodałam cegle głębszą fakturę pędzelkiem. (Dodałam też kilka cegieł w innym kolorze):


I highlighted the tiles and added some modeling moss:

Rozjaśniłam dachówki i dokleiłam mech modelarski:


And here is what it looks like after some finishing touches :)

A tak wygląda po wykończeniu :)