Monday, January 28, 2013

Winter mage and lunch negotiator


Hi, I am preparing another article, this time about painting the Winter Mage.
As a warm-up I will show you the very introduction to my works on this miniature. Maybe nothing really surprising, but sometimes a „mindblock” prevents finding even the easiest solutions. ;)

Hej, przygotowuję kolejny artykuł o malowaniu Zimowego Maga.
Na rozgrzewkę pokażę wam sam wstęp pracy nad figurką. Może to nic odkrywczego, ale czasem "blokada umysłowa" nie dopuszcza nawet najprostszego rozwiązania. ;)


I created crystals for this model from leftovers that I had after working on another model. Sometimes I keep such things to find use for them later.

Out of curiosity I checked two other greenstuff solutions. First I tried sculpting but it was too much work.
Then I checked if greenstuff leftovers can be carved with a knife. Of course they can, but they don't look sharp enough.

Before filing the crystals made from sprues, I also checked modeling clay (boiled to make it hard and smashed into pieces with a tenderizer). It would be useful but not for what I already envisioned.
And my crystals were supposed to look like this:

Kryształy dla tego modelu zrobiłam z odpadów po innym modelu. Czasem sobie takie rzeczy zostawiam, żeby potem znaleźć dla nich zastosowanie.

Z ciekawości sprawdziłam też dwa inne rozwiązania z greenstuffu. Najpierw sprawdzałam jak się rzeźbi - za dużo roboty.
Potem sprawdzałam, czy z odpadów z GS można wyciosać je nożykiem. Można, ale nie wyglądają tak ostro.

Przed piłowaniem kryształów z wypraski zerknęłam również na modelinę (ugotowaną i pokruszoną tłuczkiem). Nadawałaby się, ale nie dla tego co miałam w głowie.
Moje kryształy miały wyglądać tak:
And I am going to show you something from the process of painting this model soon. :-)

A co nieco o tym, jak malowałam model, pokażę Wam niebawem :-)

Of course if you have any other methods of making crystals, share them in the comments. :-) Thanks in advance for sharing your ideas with us.

Jeśli masz inne sposoby na robienie kryształów pisz w komentarzach :-) Z góry dziękuję, że dzielisz się z nami swoimi pomysłami.

And maybe you have an idea how to use this wooden block 'beautified' by our new family member?
I have a proposition! :-) Why shouldn't we make it a little contest? Author of the best idea for finishing my block will get a copy from me and Matrix. :-D

A może macie pomysł na wykorzystanie drewnianego klocka 'obrobionego' przez naszego nowego członka rodziny?
Mam propozycję! :-) Zróbmy sobie z tego mały konkurs? Pomysłodawca najciekawszego wykończenia mojego klocka dostanie ode mnie i Matrixa duplikat :-D
And what's up with Balrog?
He trains with my guidance:

A co u Balroga?
Balrog ćwiczy się pod moim okiem:

But I feel he's doing better as a negotiator:

Lunch Negotiator”
Ańa: „So what do you want to eat?”
Balrog: „Cottage cheese and plum jam.”
A: „My dear, I am talking about lunch. Maybe a pancake with cottage cheese... and plum jam?”
B: „Yes, a pancake with plum jam, but without.”
A: „Without what?”
Here I heard a meaningful „Well... „, heralding the obvious continuation:
B: „Without the pancake.”

Ale mam wrażenie, że lepiej mu idzie w negocjacjach:

"Obiadowy Negocjator"
Ja: – To co chcesz zjeść?
Balrog: – Grani i powidła do tego.
– Kochanie ja mówię o obiedzie. To może naleśnika z serkiem ... i z powidłami?
– Tak, naleśnika z powidłami, ale bez.
– Bez czego?
I tu usłyszałam wymowne "Noo" zapowiadające oczywistą oczywistość:
– Bez naleśnika.

Today I prepared pasta with spinach and mozzarella.
And I asked no questions. ;-)

Dziś makaron ze szpinakiem i mozzarellą.
I dziś o nic nie pytałam. ;-)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.